تبلیغات
3dmax


آموزش 3dmax

درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

شروع آموزش 3dmax

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 29 شهریور 1390-11:58 ب.ظ

شروع آموزش 3dmax

ﻧﻮار اﺑﺰار، ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ:

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ  3DSMAX آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺮه ای اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ،
   
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ
ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.


ﻧﻮار ﻣﻨﻮ:
 
ﻧﻮار ﻣﻨﻮ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا در 3DSMAX
در اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮدن
آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻨﻮﻫـﺎی Group و Edit و
File ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.  
تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آموزش 3dmax

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 29 شهریور 1390-11:40 ب.ظ

آموزش 3dmax

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده میﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ روﺷـﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ را ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ آﻧﻬـﺎ را اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﺪ .

ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ آﺷﻨﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز در ﺣﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ . 
  
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ : ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ، دﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎری ..... از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 


برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید ...
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 30 شهریور 1390 12:02 ق.ظ

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آموزش 3max از روی مجموعه آموزشی 2

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
چهارشنبه 26 مرداد 1390-04:57 ب.ظ

قسمت بعدی آموزش رو براتون آپلود می کنم.


این قسمت در مورد بار گذاری فایل های سیو شده شما است.
البته فکر کنم همه شما این قسمت و بلد باشید. اما به هر حال براتون میگذارمش.
[http://www.aparat.com/v/66ba7cc7c85dbc682f15082fb37daabb32143]


مجموعه ایی که دارم واستون آپلود می کنم 17 تا دی وی دی هست و من نمی تونم همش رو واستون بگذارم اما اگر بخواهید واستون با پست ارسال می کنم. 


تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 26 مرداد 1390 05:06 ب.ظ

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آموزش 3max از روی مجموعه آموزشی 1

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
چهارشنبه 26 مرداد 1390-04:15 ب.ظ

قصد دارم برای دانشجو ها و بینندگان عزیز که به دنبال آموزش تریدی مکس 3dmax  قسمت هایی از مجموعه آموزش تریدی مکس 3dmax  در 17 dvd را در این وبلاگ قرار دهم. تا هم آموزش ببینید و هم با طرز کار این مجموعه آشنا شوید.

آموزش کامل 3dmax در این مجموعه توسط آقای چاد پر کینگس انجام می شود.

این تصویر مربوط به dvd شماره 16 اسن مجموعه می شود که مبحث lynda 3ds max9 essential training می شود که در واقع به آموزش های ضروری تری دی مکس می پردازد.

فیلمش رو هم براتون میگذارم.

[http://www.aparat.com/v/0079576419ccacff015989ce74616d6932141]
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 26 مرداد 1390 04:56 ب.ظ

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آمزش 3dmax از ندا خانم

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 25 مرداد 1390-02:10 ق.ظ


سیستم ها اشیائی هستند که به شیوه های خاص به یکدیگر مرتبط و مقید هستند به طور کل از سیستم ها می توان برای متحرک سازی استفاده نمود. سیستم ها را می توان در این آدرس پیدا نمودcreate>system در منوی سیستم اول گزینهbone  می باشد که در زیر توضیح خواهم داد.

Bone

Bone به معنی استخوان می باشد.Bone یک سیستم برای متحرک سازی می باشدBone ها به گونه ای به یک دیگر مقید شده اند که از خود رفتاری مانند استخوان نمایان می سازند.

 برای ایجاد یک سیستمBone بر روی گزینهBone در داخل منویsystem کلیک کنید سپس در نمایLeft شروع به کلیک کنید هر کلیک یک مفصل در راهBone شما ایجاد می نماید. زمانی که خواستید که ساخت استخوان ها را به پایان برسانید با کلیک راست خلقBone به اتمام می رسد.

زمانی که شما بر روی گزینهBone در منویsystem کلیک می کنید پارامترهایی در منویsystem ظاهر می شود که قسمتBone parameters برای اندازه ها و نیز ایجاد زائده هایی در کنار هرBone می باشد.

  

 و در کنارBone parameters منوی دیگری نیز ظاهر می شود که مربوط به حرکات معکوس (Inverse kinematics(IK)) می باشد در این منو شما انواع کمک کننده های(IK) را مشاهده می کنید که در زیر به صورت اجمالی درباره آنها توضیحاتی خواهیم داد.

History Dependent: کنترلر در اینجا به صورت کامل بر رویBone قرار دارد و با حرکت دادن آن حرکتی به صورت کلی اما در جهت خلقBone ایجاد می شود.

IKHIsoIver: به کمک این کنترلر می توان حرکتی در یک جهت به سمت خمBone ایجاد نمود.

Iklimb حرکاتی همانند مفاصل دست یا پا ایجاد می نماید.

Spline IK solver به کمک این گزینه می توانید از یک باریکهspline برای حرکت کمک گرفت بیشتر از این خاصیت برای ساخت ستون فقرات استفاده می شود.

باید ابه این نکته اشاره کنم کهBone ها قابلیت رندر پذیری ندارند و برای فعال کردن این خاصیت بر رویBone رفته و به منویEdit رفته و گزینهpropertiesobject رفته و گزینهRenderable را زده و فعال نمایید.

به این ترتیبBone های شما قابل رندر می شود. از قیدها نیز می توان برای مقید نمودنIK ها یاBone ها استفاده نمود که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

 

سیستمRing Array

سیستمRing Array تشکیل شده است از یک کمک کنندهDummy و تعداد جعبه که در دور آن می باشد جعبه ها را می توان بر روی حلقه سینوسی قرار داد و آنها را تغییر داد و همچنین به وسیله پنجرهTrack View می توان به جای جعبه ها اشیاء دیگری قرار داد.

برای ایجا یکRing Array به منویsystem مراجعه کنید سپس گزینهRing Array را زده و در صحنه یک سیستمRing Array ایجاد نمایید. بر روی یکی از جعبه ها کلیک کنید و به منوی motion رفته و پارامترهای این سیستم را مشاهده کنید.

Radius: میزان قطر سیستم

Amplitude: میزان قرارگیری شی بر روی دامنه.

Cycles: دامنه موجود را گردش و دوران می دهد.

Panes: یک جنبش تغییر و تحول در شی ایجاد می نماید.

Number: میزان مکعب های موجود در صحنه می باشد.

برای تغییر شکل مکعب ها و جایگزین نمودن اشیاء دلخواه شما به منویGraph Editors رفته و سپس گزینهTrack View را بزنید. در لیست سمت چپ پنجرهTrack view شیی که می خواهید جایگزین کنید

 را پیدا کرده و سپس راست بر روی آن راست کلیک کرده و گزینهcopy را بزنید بعد ازcopy بر روی سیستمRing Array رفت و یکی ازBox های موجود را پیدا کنید و بر روی آنpaste نمایید.

سیستمDaylight وsunlight

این دو سیستم حرکاتی کامل شبیه به حرکات خورشید را انجام می دهند و از نظر جغرافیایی بر یک فضا دقیقاً همان حرکات را انجام می دهند. البته امکان متحرک سازی زمان و تاریخ می باشد. سیستمsunlight از یک نوعDirectional استفاده می نماید. سیستمDaylight در سیستم فرعیsunlight وskylight را با یکدیگر ترکیب می نماید.

بر روی سیستمDaylight کلیک کرده و در صحنه موجودDrag کنید تا یک سیستمDaylight ایجاد شود. به منویmotion رفته و پارامترهای آن را مشاهده نماید اول که ساعت دقیقه و ثانیه می باشد دوم ماه روز سال می باشد در قسمتLocation هم می توانید موقعیت مورد نظر خود را ایجاد نمایید.


Biped

یک گزینه دیگر می ماند کهBiped استBiped مربوط بهcharacter studio می باشد که توضیح آن نیاز به وقت زیادی می باشد و با درخواست شما عزیزان این امر امکان پذیر خواهد بود.تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

دانلود کتاب آموزش 3dmax

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 25 مرداد 1390-02:05 ق.ظ

سه بعدی سازی هم اینک یکی از برترین موضوعات مورد کاوش در زمینه رایانه می باشد. شرکت بزرگ Autodesk با ارایه نرم افزار قدرتمند 3D Studio MAX تحولی شگرف را دنیای سه بعدی سازی رایانه ای فراهم آورد که با تجربیات بسیار بالای این شرکت، این نرم افزار را به بهترین نرم افزار در این زمینه بدل کرده است.
اکثر کاربران از برای یادگیری آن از سایت های آموزشی و کتاب های مربوط به در استفاده می کنند اما هیچ چیز جای کتاب های آموزشی اصیل و مرجع آن را نمیگیرد اما برای بسیاری هزینه بر می باشد. سایت نرم افزار دانلود کتاب رایگان ایبوک مرجعی را آماده کرده به نام Learning Autodesk 3ds Max Design 2010 که همانطور که از نامش پیداست آموزشی بر روی نرم افزار مدل سازی تری دی مکس 2010 می باشد که شما را با غول دنیای سه بعدی سازی رایانه ای آشنا خواهد ساخت.

Learning Autodesk 3ds Max Design 2010 - ایبوک آموزش نرم افزار تری دی مکس 2010

کتاب آموزش 3d max به صورت فصل بندی شده به بررسی یک موضوع خاص و بخش های مختلف موجود در آن می پردازد، که این مباحث همگی از بخش های ضروری انتخاب شده و کاربردی ترین بخش های این برنامه تریدی مکس محسوب می شوند. در این کتاب با تمام امکانات و اصول طراحی بر روی نرم افزار 3ds Max 2010 آشنا خواهید شد و بعد از مدت کوتاهی قادر خواهید بود طراحی های بی نظیری در این نرم افزار انجام دهید.
کتاب آموزشی تری دی مکس 3ds Max 2010 شامل 640 صفحه با ISBN: 0240811933 در سال 2009 توسط Focal Press انتشار یافته است.

دانلوددانلود رایگان کتاب آموزش تری دی مکس (حجم : 32.1 مگابایت)
رمزرمز عبور فایل : www.fdl.ir
سایتبه اشتراک گذاشته شده توسط : دانلود رایگانتاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آموزش ساخت نور خورشید

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
شنبه 4 اردیبهشت 1389-12:04 ق.ظ

مرحله اول:

ابتدا از create panel>light یک نور omni به صفحه اضافه می کنیم

سپس به modify panel رفته ودر قسمت atmospheres & effects  rollout بر روی add  کلیک کرده و در پنجره باز شده گذینه lens effect  را انتخاب می کنیم

مرحله دوم:

Lens effects را انتخاب کرده و بر روی setup  کلیک می کنیم ودر پنجره باز شده عملیات زیر را انجام می دهیم

سپس در برگه environment رنگ background  را به آبی تغییر می دهیم و نمای perspective را zoom out  کرده و صفحه را رندر می کنیم

 

 تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آشنایی با ابزارهای كنترل View port

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 31 فروردین 1389-03:42 ب.ظ

آشنایی با ابزارهای كنترل View port

 

این ابزارها در پائین Command Panel قرار دارند.

1. Zoom: تصویر داخل View port فعال را بزرگنمایی یا كوچك نمایی می كند.

2. Zoom All: عمل Zoom را به طور همزمان بر روی همه View port ها انجام می دهد.

3. Zoom Extents: همه اجسام داخل View port فعال را آنقدر بزرگ می كند كه از مرز View port بیرون نزنند.

4. Zoom Extents All: عمل Zoom Extents در همه View port ها انجام می شود.

5. Region Zoom: ناحیه انتخاب شده در كادر انتخاب را تا حد امكان بزرگ كرده و در یك View port نمایش می دهد (در نگارش های قبلی استفاده از چنین ابزار در فضای Max امكان پذیر نبود)

6. Pan: برای حركت تصویر دریك View port بكار می رود (حركت ظاهری بدون تغییر مختصات موضوع برخلاف Move)

7. Arc Rotate: با كمك این ابزار می توانید نمای داخل یك View port را حول مركز آن بچرخانید، دایره زرد رنگ ظاهر می شود اگر روی دستگیره ها Click كنیم به صورت افقی یا عمودی می چرخد ولی اگر در داخل دایره Click كنیم می توانید صفحه را حول مركز View port در تمامی جهات دوران دهیم.

8. Min/ Max Toggle: یك View port را تا حدی بزرگ می كند تا كلیه ناحیه View port را بپوشاند.

(توجه كنید كه با Zoom فقط نحوه نمایش یك جسم را تغییر داده و برای تغییر اندازه به كار نمی رود)تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آموزش تردی مکس

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
دوشنبه 30 فروردین 1389-09:54 ب.ظ

تفاوت دستور New و Reset

دستور New یك فایل جدید با آخرین تنظیمات كاربر ایجاد می كند ولی دستور Reset یك فایل جدید با تنظیمات پیش فرض برنامه باز میكند.

Command Panel (پنلهای فرمان)

 

1.  Create

ما را در امر خلق اشیاء سه بعدی و دو بعدی، نورها، دوربینها و غیره یاری می سازد.

2.  Modify

امكان تصحصح و ویرایش اشیاءساخته شده را فراهم می آورد.

3.    Hierarchy

در این برگه، قادر خواهیم بود مركز ثقل را تغییر دهیم و همچنین اطلاعاتی در مورد Link ها و عملیات مربوط به IK برای تنظیم اسكلت بندی اشیاء استفاده كنیم.

4.  Motion

تنظیمات مربوط به حركات و مسیرها انجام می شود.

5. Display

امكانات گوناگونی برای بهینه سازی صفحه نمایش در اختیار شما قرار می گیرد.

6. Utilities

می توانیم به لیست گروهی از برنامه های خدماتی دسترسی پیدا كنیم.كه توسط كدهای برنامه نویسی اضافه میشوند.

 

ترسیم موضوعات در برنامه Max  میتواند به صورت دوبعدی یا سه بعدی باشد. برای ترسیم
سه بعدی موضوعات از Command Panel  بعد از فعال كردن Create از ابزارهای Geometry استفاده میكنیم.

 

در لیست پائین گزینه Geometry اگر:

 

ü       Standard Primitives انتخاب باشد، موضوعات اولیه استاندارد را می توان ترسیم كرد.

ü       Extended Primitives انتخاب باشد ، كاربرد آنها نسبت به اجسام اولیه استاندارد محدودتر است ولی دارای ساختار پیچیده تری هستند و برای ایجاد یكسری از تغییرات ویژه بر روی آنها اغلب در پنل Parameters امكانات وجود دارد كه با تنظیم آنها قادر خواهید بود تغییرات مورد نظر خود را روی شكل ظاهری این اجسام اعمال كنید.

ü       Compound Object انتخاب باشد ، یك مكعب در نمای Top ترسیم كرده سپس یك كره نیز در كنار آن ترسیم می كنیم حال از پنل Geometry   پارامتر Conform ( همانند سازی) Shape Merge‌ (تغییر اشكال) Scatter  (پراكندگی) Connect  (اتصال) و Boolean (تركیب منطقی) و ابزار Terrain‌  (ایجاد و عوارض زمینی) و ابزار Loft (امتداد یك شی دوبعدی در طول یك مسیر ) است و ابزار Mesher  (ایجاد حجم هرمی توری كننده).

ü       Particle System انتخاب باشد ، میتوان سیستم های ذره ای مثل ؛ برف ، باران و ... ایجاد نمود.

Patch grids انتخاب باشد ، شبكه زیر ساخت Patch Grid كه همانند یك زیرانداز عمل می كند، این شبكه دارای دو گونه متفاوت است شبكه Quad Patch‌ از قطعات مربعی شكل و شبكه Tri Patch از قطعات شكل تشكیل شده است.(سطوح درهم تنیده نرم)

ü       NERBS Surfaces انتخاب باشد ، میتوان سطوح نرم با قابلیت ویرایش بالا ایجاد نمود.

ü       AEC Extended انتخاب باشد ، میتوان موضوعات قابل استفاده در معماری را ایجاد نمود ؛ مانند: درخت، دیوار و ...

ü       Dynamics Objects انتخاب باشد، میتوان موضوعات آماده دینامیكی مانند فنر را ایجاد نمود.

ü       Stairs انتخاب باشد ، میتوان انواع مختلف پله را ایجاد كرد.

ü       Doors انتخاب باشد ، برای ترسیم انواع در مورد استفاده قرار میگیرد.

ü       Windows انتخاب باشد میتوان انواع پنجره ها را ترسیم كرد.

 

Standard Primitives

 

1.                        BOX

در بخش Method Creation یا شیوه ایجاد دو شیوه جانبی یا Box و مكعبی یاCube دیده می شود كه اگر گزینه Cube انتخاب شود مكعبی به طور یكجا و یكباره ایجاد می گردد اما با انتخاب شیوه Box نخست وجه زیرین مكعب یعنی یك سطح دوبعدی ترسیم می شود با توجه به فیلدهای  Length (طول ) و
Width (عرض ) كلید Mouse را رها كرده آنگاه با هدایت Mouse به سمت بالا و یا پایین و توجه به فیلد Height (ارتفاع) بار دیگر Click می كنیم كه در این مورد نیز می توانیم پارامترها و مختصات قرار گیری مكعب را در قسمتKeyboard Entry تنظیم كنیم.

 

2.                        Sphere

كه با تعیین مركز شعاع آن قابل رسم است. برای تغییر شعاع بایستی قبل از اینكه كره مفروض از حالت انتخاب خارج شود در جعبه متن Radius‌ از پانل Parameters  اندازه مورد نظر خود را وارد كنید سپس Enter كنید.

v   نكته: اگر كره از حالت انتخاب خارج شود با انتخاب مجدد آن امكان ویرایش آن از طریق برگه Create‌ وجود ندارد و بایستی از Modify استفاده نمایید كه آنرا می توان به دو شیوه Edge و Center ترسیم نمود.در بخش Creation Method همچنین می توان آنرا در قسمت Keyboard Entry بوسیله مختصات مورد نظر همراه با شعاع در نظر گرفته شده ترسیم كردیعنی با استفاده از صفحه كلید.

 

3.            Cylinder

در ساخت استوانه با پارامتر شعاع و قاعده سرو كار داریم و نقطه قطب نیز در مركز دایره قاعده استوانه قرار دارد.

توجه: اگر قرار باشد یك حجمی روی حجم دیگر قرار گیرد بایستی ارتفاع حجم اول با نقطه قطب حجم دوم برابر باشد برای این منظور ؛

X, Y, Z (مختصات نقطه قطب)                                                     Click + Keyboard Entry

(تغییر روی گزینه های شعاع و ارتفاع نقطه قطب)

لازم به ذكر است كه استوانه را نیز می توان به دوشیوه Edge و Center ایجاد نماییم.

 

4.           Torus  

اصولاً یك حجم تو خالی ایجاد می كند كه باز هم به دو طریق Edge و Center می توانیم آنرا ایجاد كنیم، در Click اول ابتدا محیط حلقه را ترسیم كرده با رسیدن به شعاع دلخواه كلید Mouse را رها كرده و آن گاه Mouse را سوی داخل یا خارج هدایت می كنیم.

 

5.        Teapot

با Click در هر كدام از نماها و حركت Mouse به سمت بیرون یك قوری كامل ایجاد می شود شاید با دیدن شكل قوری در احجام سه بعدی استاندارد دچار شگفتی شوید كه هم به عنوان یك به رخ كشیدن نرم افزار و هم بسیار مورد كاربرد در حین مواد دادن است چون متشكل از چهار قسمت است (بدنه – دستگیره - لوله - درب)و برای ساخت آن كافیست مختصات نقطه قطب و شعاع را معرفی می كنیم.

 

6.        Cone

چه كامل چه ناقص در Click اول ابتدا مقطع دایره ای شكل آنرا رسم می كنیم با حركت Mouse بالا یا پایین یك استوانه ایجاد می شود با Click مجدد رسم استوانه در ازتفاع مورد نظر به پایان می رسد این بار هدایت Mouse به سمت بالا و یا پایین به ایجاد مخروط ناقص و یا كامل منجر می شود.

 

7.         GeoSphere

مانند كره آنرا ترسیم می نمایید سپس در قسمت Parameters در قسمت Segments مقادیر را كم
می كنیم می بینیم كه حجم، تغییر شكل می دهد در بخش Geodesic Base Type  یا انواع ژئودر یك پایه  گزینه های متعددی دیده می شود كه با انتخاب هر كدام احجام بدیعی حاصل می گردد.

 

8.           Tube

برای ایجاد اجسام لوله ای شكل بكار می رود. طریقه ترسیم آن: در Click اول ابتدا سطح مقطع دایره ای شكل را بدست می آوریم  R1   با Click دوم پهنا را مشخص می كنیم   R2    با Click سوم ارتفاع می دهیم.

 

9.                        Pyramid

عملكردی شبیه به ابزار مخروط یا Cone دارد در Click اول ابتدا مقطع چهار وجهی ترسیم می شود با رها كردن آن و كشیدن Mouse به سمت بالا یا پایین هرم تشكیل می شود.

 

10.        Plane

اقدام به ترسیم صفحه ای با طول و عرض مشخص روی سطح زمینه می كند كه برای بازسازی سطوح ناهموار و ساختن سطح آب استفاده می شود.

در ترسیم هر Object گزینه های زیر وجود دارد:

1.  Name and color ، مشخص كننده رنگ و نام موضوع می باشد.

2.   Creation Method ، مشخص كننده نوع ترسیم موضوعات است.

3.  Key board entry ، برای ایجاد موضوعات با پارامترهای از قبل تعیین شده، كه در نهایت بر روی Create برای ایجاد Object مورد نظر كلیك می كنیم.

4.  Parameters ، تنظیم كننده Object ترسیم شده است.

 

همانطور كه قبلاً اشاره كردیم هر جسم Mesh از اجزای كوچكتری بنام وجه (Face) تشكیل شده كه حالت 3 گوش یا 4 گوش دارند هر چه تعداد آنها بیشتر باشد جسم از كیفیت بیشتری برخوردار خواهد شد اعمال این تغییرات از طریق پانل Parameters امكان پذیر است برای مشاهده این اجزا لازم است كه شیوه نمایش تصویر به صورت Wire Frame باشد. در پانل Parameters مثلاً در استوانه سه جعبه متن برای تنظیم تعداد اجزای تشكیل دهنده وجود دارد.

 توجه: از آنجا كه پارامترهای Height Segment و Cap segment در امتداد جهت خمیدگی قرار ندارند چندان در كیفیت نهایی تأثیر نخواهند داشت و برای مشاهده تأثیر تغییرات اعمال شده تعداد اجزای جانبی Sides را تغییر خواهیم داد.

           

گزینه Smooth معین می كند كه آیا سطح جسم به صورت یكنواخت نشان داده شود یا خیر.

همچنین اگر بخواهید یك قطاع از استوانه از آن جدا كنید گزینه Slice On‌ را فعال كنید و زاویه شروع و پایان قطاع را معین كنید. لازم به ذكر است كه زوایای شروع و پایان قطاع در مقیاس درجه بوده و از 0 تا 360 تغییر می كنند و اگر عددی بزرگتر از 360 وارد نماییم تفاضل 360 از آن عدد بعنوان مقدار مؤثر منظور خواهد شد.

Slice To = 40                             Slice From= 0

v      نكته: هر یك از قسمتهای قوری را می توان به طور دلخواه حذف نمود برای این منظور از پانل Parameters استفاده كرده و با حذف لوله و درب آن یك فنجان ایجاد كنیم. ولی تنها سطح خارجی آن رندر شده است علت این امر آن است كه Max برای صرفه جویی در میزان مصرف حافظه و سرعت بیشتر (معمولاً سطح خارجی) از اجسام را رندر می كند مگر آنكه خود ما از یك ماده دو طرفه (‏Two – Sided) برای پوشاندن سطح استفاده كنیم.

برای تنظیمات Object انتخابی باید از پنل Modify استفاده نمود.

در صورتی كه بخواهیم یكی از اعمال Transform (Move , Rotate , Scale ) را بر روی موضوعات اجرا كنیم كلید F12 را زده تا پنجره Transform type-in باز شود .

در این پنجره دو گزینه Absolute و  Offset تعین كننده مقدار عددی عملیات Transform میباشند.

گزینه Absolute اعداد را نسبت به نقطه (0.0) محاسبه میكند.

گزینه Offset اعداد را بر اساس آخرین موقعیت موضوع محاسبه میكند.

نكته: برای جابجایی مركز سقل یك موضوع از قسمت Hierarchy گزینه Pivot دستور
 Affect pivot only را فعال كرده سپس توسط ابزار Move مركز سقل را جابجا میكنیم .تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

خلق یك لاستیك و متریال Tire

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
دوشنبه 30 فروردین 1389-07:28 ق.ظ

در این درس می خواهیم نحوه ایجاد یك لاستیك و همچنین ایجاد  ساخت ماده آن را به شما آموزش دهیم.

ابتدا  توسط قسمت  shapes و ابزارLine درنمای دید Left مسیری را ایجاد می كنیم. بعداز پایان  رسم از طریق پنل  modify و  استفاده از دستور out line یك لایه بیرونی برای خط رسم شده ایجاد می كنیم.

سپس یك اصلاح كننده Lathe به آن نسبت میدهیم .

 Sub - object را بر روی Axis فعال نموده و با جا به جا كردن Axis در جهت محور y حجم مورد نظررا خلق می نمائیم سپس درجعبه out put نوع خروجی را path تعیین می كنیم تا از ناهمواری سطح لاستیك به طور چشمگیری كاشته شود. (

بعد از انجام تغییرات دلخواه با زدن كلید M  ویرایشگر مواد را فرامی خوانیم و به ساخت ماده برای سطح لاستیك می پردازیم.دربخش shader  Basic parameters  حالت Anisotropic را برمی گزینیم و رنگهای Ambient و diffuse را به سیاه مطلق تغییر رنگ می دهیم. یا می توانیم از رنگ self - Illumination كپی گرفته و در قسمتهای Ambient و diffuse ،past نمائید.

 پارامترهای بخش specular High Light را طوری تنظیم می نمائیم كه لاستیك ها سطحی براق و صیقلی  را به خود بگیرند . طومار Map را باز نموده كادر Bump را فعال ومیزان پنجره Amount را 200 تعیین می نمائیم كادر None را كلیك نموده و حالت آنرا به Mask تغییر می دهیم .بلافاصله طومار Mask parameters باز    می شود و نوع طرح map را Bitmap قرار داده و فایلی را كه مشاهده می نمائیم   را باز می كنیم.  7/4 UTiling و 76 V Tiling  وارد    می نمائیم. توجه كنید كه max در كادر Bitmap مسیر فایلی را كه استفاده را نموده ایم  نمایش می دهد.

یك تراز به عقب برمی گردیم و نوع طرح mask را Gradient Ramp تعیین    می نمائیم. در طومار Ramp parameters  Gradient رنگ شیب را به ترتیبی كه مشاهده می نمائید تنظیم می نمائیم و 2/1 = U tiling  و 8 = V Tiling  قرار   می دهیم.

به تراز اصلی ماده برمی گردیم و ماده را Tire نامیده و آن را به لاستیك نسبت   می دهیم.

 یك راندو آزمایشی ازجلوه خاتمه یافته تهیه می كنیم. چنانچه چنین پیغامی را در ابتدای راندو مشاهده نمودید می توانید یك اصلاح كننده UVW به ستون عمودی modify اضافه كنید.   والسلامدنبالک ها: آموزش 3dmax 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

پركابردترین كلیدهای میانبر

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
دوشنبه 30 فروردین 1389-07:26 ق.ظ

پركابردترین كلیدهای میانبر

.  (F1)  برای دسترسی به راهنمای برنامه بكار می رود. (Help) یعنی بهترین روش برای یادگیری همه نرم افزارها.

2.  (F3) برای تردد بین حالت قاب سیمی و رنگی موضوعات سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

3.   (F4) برای نمایش همزمان حالت رنگی و قاب سیمی موضوعات بكار می رود.

4.  (F5) برای فعال كردن محور X در هنگام استفاده از ابزارهای Move-Rotate-Scale مورد استفاده قرارمی گیرد.

5.  (F6) برای فعال كردن محور Y در هنگام استفاده از ابزارهای Move-Rotate-Scale مورد استفاده قرارمی گیرد.

6.   (F7) برای فعال كردن محور Z در هنگام استفاده از ابزارهای Move-Rotate-Scale مورد استفاده قرارمی گیرد.

7.  (F8) برای فعال كردن هرسه محور در هنگام استفاده از ابزارهای Move-Rotate-Scale مورد استفاده قرارمی گیرد.

8.  (F9) برای تهیه یك پیش نمایش از صحنه جاری بكار رفته كه آنرا Render   می نامند.

9.  (F10) برای باز نمودن كادر تنظیمات Render بكاررفته كه این عمل را می توان از طریق منوی Render نیز انجام داد.

10.   (F11) برای باز نمودن كادر MAX Scriptبكاررفته كه توسط این كادر میتوان برنامه نویسی نمود.

11.   (F12) برای باز نمودن كادر تنظیمی مربوط به ابزارهای Transform (  (Move-Rotate-Scale مورد استفاده قرارمی گیرد.

12.   از كلیدهای 1،2،3،4،5  در هنگام ویرایش موضوعات و برای تردد بین جزئیات آنها مورد استفاده قرار می گیرد. 

13.    از كلید Q  برای حركت بین حالت های ابزار انتخاب استفاده می شود .

14.    از كلیدW  برای فعال نمودن ابزار Move بكار می رود.

15.    از كلید E برای فعال نمودن ابزار Rotate بكار می رود.

16.    از كلید R برای فعال نمودن ابزار Scale بكار می رود.

17.    از كلید T برای فعال نمودن  نمای TOP  بكار می رود.

18.    از كلید F برای فعال نمودن  نمای Front  بكار می رود.

19.    از كلید R برای فعال نمودن  نمای Right   بكار می رود.

20.    از كلید B برای فعال نمودن  نمای Bottom  بكار می رود.

21.    از كلید P برای فعال نمودن  نمای Perspective  بكار می رود.

22.    از كلید U برای فعال نمودن  نمای User  بكار می رود.

23.    از كلید C برای فعال نمودن  نمای Camera  بكار می رود.

24.    از كلیدL  برای فعال نمودن  نمای Left  بكار می رود.

25.    از كلید G برای فعال و غیر فعال نمودن صفحه شطرنجی یا همان Grid  بكار می رود.

26.    كلید Z موضوعات جاری در صحنه را به بزرگترین حالت ممكن نمایش می دهد.

27.    كلید F نیز فقط موضوعات انتخابی را به بزرگترین حالت ممكن نمایش می دهد.

28.    كلید H برای باز نمودن پنجره  Select Object  مورد استفاده قرارمی گیرد.

29.    توسط كلیدهای Alt + W می توان پنجره فعال را به بزرگترین حالت ممكن تبدیل نمود.

30.    برای خنثی نمودن دستورات انجام شده از كلیدهای تركیبی Ctrl + Z استفاده می نمائیم.

31.    اگر بخواهید منوهای كناری در برنامه مشاهده نشوند از كلیدهای Ctrl + X می توانید استفاده نمائید.( قرار گرفتن در حالت حرفه ای برنامه)

32.    برای انتخاب كلیه موضوعات موجود در صحنه می توانید از كلیدهای تركیبی Ctrl + A استفاده كنید.

33.        از كلید V برای فعال نمودن پانل View Port  استفاده می شود.

34.        از كلید  Kبرای ایجاد كلیدهای فریمی استفاده می شود.

35.        با زدن كلید Space Bar هر موضوعی كه انتخاب باشد موجب قفل شدن موضوع انتخابی میشود و فقط آن موضوع را می توان ویرایش نمود.

36.        از كلید Ctrl + W ابزار Field of view را از پائین صفحه فعال می كند كه با درگ ماوس
می توان موضوعات را Zoom كرد.تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

طراحی یک mazda rx8

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
یکشنبه 29 فروردین 1389-03:07 ب.ظ

 

خوب اینم آموزش مدلینگ با مکس
توضیحات: فایل گرفته شده از P30WORLD می باشد ولی طراح مشخص نمی باشد.
طراحی یک MAZDA RX8
قسمت اول
در ابتدا با تنظیم طرحهای 2 بعدی شروع می کنیم. از آنجا که من میخواهم در اینجا یک Mazda RX8 را بسازم پس تصاویری از این اتومبیل را یافته و به عنوان Image قرار دادم
(میتوانید بلوپرینت مورد نظر را از اینجا(پست 4 ) بردارید)کار را با ایجاد 4 جعبه (Box) که متناسب با سایز تصاویر اتومبیل است شروع می کنم و سپس Material Editor را باز کرده و تصاویری را که ذخیره کرده اید بارگذاری کنید. همچنین سعی کنید چند تصویر دیگر به عنوان مرجع داشته باشید تا ببینید که این اتومبیل در دنیای واقعی چگونه به نظر میرسد.

 


تصاویر وارد شده را وارد محیط 3D Studio Max کرده و آنها را همانند شکل فوق در محل مناسب قرار دهید.
مدلسازی پایهبرای شرع ابتدا یک Plane بدون هیچگونه Segment ایجاد کنید، آن Plane را در جلو و درست بالای چرخ قرار دهید. دقت کنید که این Plane در تمام نماها به درستی در محل خود قرار گرفته باشد.وقتی این کار را انجام دادید، Plane را به یک شی Editable Mesh تبدیل کنید بنابراین حالا شما می توانید مدلسازی اتومبیل را شروع کنید. اگر تمایل داشته باشید میتوانید به Plane نامی دیگر مثلاً Car و یا Body بدهید. این به خودتان بستگی دارد.حال ما شروع به مدلسازی اتومبیل می کنیم، به وضعیت Editable Mesh رفته و Edge را از پانل آن انتخاب کنید. Segment خارجی از شی Plane را انتخاب کرده و کلید Shift را پایین نگه داشته و به طرف راست (همانند شکل زیر) بکشید.

این کار را ادامه دهید تا تمام Plane های لازم برای شکل دادن محیط اطراف چرخ اتومبیل را بسازیدتاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

اموزش تردی مکس

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
یکشنبه 29 فروردین 1389-03:05 ب.ظ

مقدمه

بنام خدا

3DMax یك نرم افزاری است كه توهم حركت اجسام سه بعدی در فضا را بوجود می آورد. بنابراین ماهر شدن در آن ، هم مستلزم تجسم این اجسام و حركت و هم مستلزم تفكر منطقی در مورد كاری است كه می خواهید انجام دهید .

برای شروع كار شما ابتدا باید بدانید كه منظور از سه بعدی چیست ؟

در فضای دو بعدی اجسام و صحنه ها همگی "صاف" یا "مسطح" هستند ؛ مانند یك عكس. اجسام داخل یك عكس ، هرچقدر هم كه عكس خوب گرفته شده باشد از نظر بیننده بلافاصله به عنوان چیزهای غیر واقعی تشخیص داده می شوند. اما در دنیای سه بعدی شما می توانید در داخل صحنه، شیرجه رفته و در آن شنا كنید. مثلا در یك صحنه سه بعدی از دریا شما می توانید دوربین را داخل آب برده و از داخل آب به سمت بالا نگاه كنید . حال اگر این دوربین را داخل چشم یك ماهی قرار داده باشید مانند آن است كه این ماهی در زیر آب به سمت بالا نگاه می كند.تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

بررسی صفحه تصویر اصلی برنامه Max

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
یکشنبه 29 فروردین 1389-03:03 ب.ظ

بررسی صفحه تصویر اصلی برنامه Max

صفحه تصویر اصلی Max بر اساس عملكرد هر مجموعه از دستورات طراحی شده است . دستورات در داخل منوها ، نوارهای ابزار، پانلها، و پنجره ها قرار گرفته اند تا حداكثر فضای ممكن برای طراحی باقی بماند. علاوه بر اینها نمادهای كوچكی كه در نقاط مختلف این صفحه تصویر وجود دارند و نیز منوی كوچكی كه با راست كلیك كردن ماوس روی هر قسمت از این صفحه تصویر ظاهر می شود نیز همگی روشهای میانبر اجرای دستورات هستند.

در صفحه تصویر اصلی Max چهار View port (پنجره دید) ، 15 منو در بالا ، یك نوار ابزار اصلی به نام Main است ، یك نوار ابزار به نام Reactor در سمت چپ صفحه تصویر ، شش پانل دستوری
 Command Panel در سمت راست صفحه تصویر و نیز حدودا 20 ابزار اضافی در نوار وضعیت پایین وجود دارند.تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax 

آشنایی با اصطلاحات Max

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
یکشنبه 29 فروردین 1389-03:00 ب.ظ

آشنایی با اصطلاحات Max

۱- جلوه های ویژه

هر فرآیند یا عاملی كه تصاویر ، اعم از ثابت یا متحرك ما را به طور كلی یا جزئی توسط هر ابزار به جز فیلمبرداری دنیای واقعی تغییر دهد میتواند  عنوان جلوه های ویژه را به خود گیرد. خوشبختانه امروزه كمتر فیلمی پیدا می شود كه از جلوه های ویژه در آن استفاده نشده باشد، در این مورد می توان به فیلمهایی چون ،Matrix ، مرد نامرئی، شرك و غیره اشاره كرد. با ورود این جلوه ها بود كه فیلمها جذابتر شده و
كم كم به دنیای كامپیوتر كشیده شده اند.

 

۲- مدلسازی

به طور كلی هر Object را كه در این نرم افزار تولید می نمائیم در واقع مدلسازی انجام داده ایم، پس می توانیم مدلسازی را به این صورت تعریف نمائیم. به كلیه فعالیتهایی كه منجر به تولید یك Object دو یا سه بعدی گردد اصطلاحاً مدلسازی گویند.

معمولاً مدلسازیها به منظورهای خاصی صورت می گیرند كه مهمترین آنها عبارتند از:

 

·         مدلسازی برای Architect

در صنعت ساختمان و راه سازی برای اینكه یك دید كلی نسبت به پایان پروژه ها ارائه كنند معمولاً یك طرح سه بعدی ارائه می دهند كه باید توسط یك مدلساز در این نرم افزار یا نرم افزارهای مشابه
 سه بعدی كار شود و به علت ارتباطی كه این نرم افزار با نرم افزار Auto cad دارد معمولاً در صنعت Architect از آن استفاده فراوانی می شود.

 

·         مدلسازی برای Animation

مراحل تولید انیمیشن بسیار شبیه به تولید یك فیلم زنده است. در فیلم زنده ابتدا با توجه به مورد فیلم صحنه ساخته می شود و سپس مراحل دیگر دنبال می گردند، در انیمیشن نیز ما ابتدا می بایست صحنه را آماده كنیم بعد مدلسازی نمائیم. سپس بقیه مراحل تولید می شوند كه روند تولید را در پایان جزوه می توانیدمطالعه نمائید. دانشجویان گرامی به این نكته دقت داشته باشید كه در انیمیشن سازی بسیار دقیق كار نكرده و خیلی با اندازه های واقعی سروكار ندارند. و در برخی موارد با توجه به نوع سناریو به خیلی از جزئیات هم نمی پردازند چون در دید دوربین دیده نمی شوند.

 

·         مدلسازی برای صنعت

در این روش مدلها می بایست به طور دقیق محاسبه شده و مدلسازی گردند مانند ساخت یك چرخ دنده و یا عملكرد یك دستگاه صنعتی و محاسبات مربوط به دینامیك آن.

 

·         مدلسازی برای Game

با توجه به پیشرفت بازیهای كامپیوتری امروزه بازیها را می توان یكی از شاخه های اصلی Animation قرار داد، با این تفاوت كه Game سازی با توجه به عكس العمل بازیكن ساخته می شود و نكته مهم در این روش مدلسازی استفاده از مدلهای كم حجم بوده، چون می بایست Game ها را بتوان بر روی انواع Pc ها به راحتی اجرا نمود.

 

3.Object  

 به هر موضوع ترسیمی به صورت دو بعدی یا سه بعدی Object اطلاق می گردد.

 

4. Element

 به جزئی از یك Object گفته می شود. و می توان یك المان را به تنهایی یك Object نیز نامید. مانند كلید مانیتور همراه با مانیتور المان محسوب می شود جدا از مانیتور Object گفته می شود.

 

5. Mesh

به هر موضوع شبكه مانند كه دارای حجم سه بعدی باشد اصطلاحاً Mesh می گوئیم.

 

6. Vertex

به گره های ابتدا و انتهای یك خط Vertex می گوئیم.

 

7. Segment

به خطوط طولی و عرضی موضوعات سگمنت گفته می شود.

 

8. Face

به سطوح اصلی یك موضوع Polygon كه می تواند دارای سه یا چندین وجه باشد Face گفته می شود.

 

9.Edge

به خطوط كناری یك Polygon كه همان خط های اصلی موضوع می باشند Edge یا لبه می گوئیم.

 

10. Render

موضوعات و Object هایی كه ترسیم میشوند برای نمایش نهایی به یك پیش نمایش نیاز دارند تا عملیات نسبت داده شده را پردازش كند كه به ان Render میگویند.

 

11. Pivot Point:

به نقطه تلاقی محورهای (X, Y, Z) گفته میشود.

 

استفاده از ماوس برای كنترل صفحه

 

از آنجائیكه در نرم افزارهای گرافیكی سرعت و دقت می بایست با یكدیگر توأم باشند، پس بهتر است یك كاربر تا آنجائیكه ممكن است از كلیدهای میانبر استفاده نماید. از كلیدهای Mouse شروع می نمائیم.

1- با نگه داشتتن كلید Alt و نگه داشتن كلید وسط Mouse می توان صحنه را مورد چرخش قرار داد بدون اینكه موضوعات مورد چرخش قرار بگیرند به این حالت نیزArc Rotate  می گویند.

 2- با  نگه داشتن كلید وسط Mouse می توان كل صحنه را مورد جابجایی قرار داد بدون اینكه موقعیت موضوعات تغییر یابند. این حالت را اصطلاحاً Pan View می نامند.تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax   • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2