تبلیغات
3dmax - آموزش 3dmax


آموزش 3dmax

درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

آموزش 3dmax

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 29 شهریور 1390-10:40 ب.ظ

آموزش 3dmax

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده میﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ روﺷـﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ را ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ آﻧﻬـﺎ را اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﺪ .

ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ آﺷﻨﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز در ﺣﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ . 
  
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ : ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ، دﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎری ..... از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 


برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید ...
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 29 شهریور 1390 11:02 ب.ظ

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax