تبلیغات
3dmax - شروع آموزش 3dmax


آموزش 3dmax

درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

شروع آموزش 3dmax

نوشته شده توسط:محمد پرهیزكاری
سه شنبه 29 شهریور 1390-10:58 ب.ظ

شروع آموزش 3dmax

ﻧﻮار اﺑﺰار، ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ:

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ  3DSMAX آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺮه ای اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ،
   
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ
ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.


ﻧﻮار ﻣﻨﻮ:
 
ﻧﻮار ﻣﻨﻮ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا در 3DSMAX
در اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮدن
آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻨﻮﻫـﺎی Group و Edit و
File ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.  
تاریخ آخرین ویرایش:- -

آموزش کامل 3dmax

آموزش کامل 3dmax


آموزش کامل 3dmax در 17 dvd به روش مولتی مدیا

 توضیحات بیشتر ... 

قیمت : 200000 تومان

آموزش کامل 3dmax